Thiền ngữ kinh điển

太极拳 - Taijiquan

Thiền ngữ kinh điển

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 3 29/05/12 14:03

66 Thiền ngữ kinh điển
Sưu tầm & Biên dịch: Quân

1, nhân chi sở dĩ thống khổ, tại vu truy cầu thác ngộ đích đông tây.
Tạm dịch: Sở dĩ con người khổ sở, vì họ truy cầu những điều sai trái

2, như quả nhĩ bất cấp tự kỷ phiền não, biệt nhân dã vĩnh viễn bất khả năng cấp nhĩ phiền não. Nhân vi nhĩ tự kỷ đích nội tâm, nhĩ phóng bất hạ.
Tạm dịch: Nếu bạn không để mình phiền não, người khác vĩnh viễn không thể làm bạn phiền não. Vì bạn không tư buông bỏ nội tâm.

3, nhĩ vĩnh viễn yếu cảm tạ cấp nhĩ nghịch cảnh đích chúng sinh.
Tạm dịch: Bạn vĩnh viễn cần cảm tạ nghịch cảnh của chúng sinh.

4, nhĩ vĩnh viễn yếu khoan thứ chúng sinh, bất luận tha hữu đa phôi, thậm chí tha thương hại quá nhĩ, nhĩ nhất định yếu phóng hạ, tài năng đắc đáo chân chính đích khoái nhạc.
Tạm dịch: ạn mãi mãi cần khoan thứ chúng sinh, bất luận họ xấu xa thế nào, thậm chí họ thương hại bạn, bạn nhất định phải buông bỏ, như vậy mới có thể chân chính đạt tới hạnh phúc.

5, đương nhĩ khoái nhạc thì, nhĩ yếu tưởng, giá khoái nhạc bất thị vĩnh hằng đích. Đương nhĩ thống khổ thì nhĩ yếu tưởng giá thống khổ dã bất thị vĩnh hằng đích.
Tạm dịch: Khi bạn đang sung sướng, bạn cần hiểu rằng sự sung sướng không phải là vĩnh viễn. Khi bạn thống khổ, bạn phải hiểu điều khổ sở này cũng không phải vĩnh hằng.

6, kim nhật đích chấp trứ, hội tạo thành minh nhật đích hậu hối.
Tạm dịch: Cố chấp hôm nay, sẽ là hối hận ngày mai.

7, nhĩ khả dĩ ủng hữu ái, đãn bất yếu chấp trứ, nhân vi phân li thị tất nhiên đích.
Tạm dịch: Bạn có thể có tình yêu, nhưng không được chấp trước, bởi vì phân li là lẽ tất nhiên.

8, bất yếu lãng phí nhĩ đích sinh mệnh tại nhĩ nhất định hội hậu hối đích địa phương thượng.
Tạm dịch: Không nên lãng phí sinh mệnh của bạn tại ở đó bạn nhất định sẽ hối hận.

9, nhĩ thập yêu thì hậu phóng hạ, thập yêu thì hậu tựu một hữu phiền não.
Tạm dịch: Khi nào bạn buông bỏ, khi đó bạn sẽ không còn phiền não.

10, mỗi nhất chủng sang thương, đô thị nhất chủng thành thục.
Tạm dịch: Mỗi vết thương, đều là sự trưởng thành.

11, cuồng vọng đích nhân hữu cứu, tự ti đích nhân một hữu cứu, nhận thức tự kỷ, hàng phục tự kỷ, cải biến tự kỷ, tài năng cải biến biệt nhân
Tạm dịch: Người cuồng vọng có thể cứu, người tự ti không thể cứu, nhận thức chính mình, hàng phục chính mình, cải biến chính mình, mới có thể cải biến người khác.

12, nhĩ bất yếu nhất trực bất mãn nhân gia, nhĩ ứng cai nhất trực kiểm thảo tự kỷ tài đối. Bất mãn nhân gia, thị khổ liễu nhĩ tự kỷ. 13, nhất cá nhân như quả bất năng tòng nội tâm khứ nguyên lượng biệt nhân, na tha tựu vĩnh viễn bất hội tâm an lí đắc.
Tạm dịch: Bạn không nên luôn luôn bất mãn với người khác, bạn nên luôn kiểm thảo chính mình mới đúng. Bất mãn với người khác, là tự làm khổ chính mình.

13, nhất cá nhân như quả bất năng tòng nội tâm khứ nguyên lượng biệt nhân, na tha tựu vĩnh viễn bất hội tâm an lí đắc.
Tạm dịch: Nếu một người không thể tha thứ cho người khác, thì anh ta vình viễn tâm bất an.

14, tâm trung trang mãn trứ tự kỷ đích khán pháp dữ tưởng pháp đích nhân, vĩnh viễn thính bất kiến biệt nhân đích tâm thanh.
Tạm dịch: Người mà tự tâm nhìn và nghĩ về mình đầy kiêu ngạo thì sẽ không nghe được tâm thanh của người khác.

15, hủy diệt nhân chích yếu nhất cú thoại, bồi thực nhất cá nhân khước yếu thiên cú thoại, thỉnh nhĩ đa khẩu hạ lưu tình.
Tạm dịch: Huỷ diệt con người chỉ cần một câu nói, bồi dưỡng một con người cần ngàn câu thoại, xin bạn "khẩu hạ lưu tình".

16, căn bổn bất tất hồi đầu khứ khán chú mạ nhĩ đích nhân thị thùy? Như quả hữu nhất điều phong cẩu giảo nhĩ nhất khẩu, nan đạo nhĩ dã yếu bát khứ phản giảo tha nhất khẩu mạ?

17, vĩnh viễn bất yếu lãng phí nhĩ đích nhất phân nhất miểu, khứ tưởng nhâm hà nhĩ bất hỉ hoan đích nhân.

18, thỉnh nhĩ dụng từ bi tâm hòa ôn hòa đích thái độ, bả nhĩ đích bất mãn dữ ủy khuất thuyết xuất lai, biệt nhân tựu dung dịch tiếp thụ.

19, đồng dạng đích bình tử, nhĩ vi thập yêu yếu trang độc dược ni? Đồng dạng đích tâm lí, nhĩ vi thập yêu yếu sung mãn trứ phiền não ni?

20, đắc bất đáo đích đông tây, ngã môn hội nhất trực dĩ vi tha thị mĩ hảo đích, na thị nhân vi nhĩ đối tha liễu giải thái thiểu, một hữu thì gian dữ tha tương xử tại nhất khởi. Đương hữu nhất thiên, nhĩ thâm nhập liễu giải hậu, nhĩ hội phát hiện nguyên bất thị nhĩ tưởng tượng trung đích na yêu mĩ hảo.

21, hoạt trứ nhất thiên, tựu thị hữu phúc khí, tựu cai trân tích. Đương ngã khốc khấp ngã một hữu hài tử xuyên đích thì hậu, ngã phát hiện hữu nhân khước một hữu cước.

22, đa nhất phân tâm lực khứ chú ý biệt nhân, tựu thiểu nhất phân tâm lực phản tỉnh tự kỷ, nhĩ đổng mạ?

23, tăng hận biệt nhân đối tự kỷ thị nhất chủng ngận đại đích tổn thất.

24, mỗi nhất cá nhân đô ủng hữu sinh mệnh, đãn tịnh phi mỗi cá nhân đô đổng đắc sinh mệnh, nãi chí vu trân tích sinh mệnh. Bất liễu giải sinh mệnh đích nhân, sinh mệnh đối tha lai thuyết, thị nhất chủng trừng phạt.

25, tình chấp thị khổ não đích nguyên nhân, phóng hạ tình chấp, nhĩ tài năng đắc đáo tự tại.

26, bất yếu thái khẳng định tự kỷ đích khán pháp, giá dạng tử bỉ giác thiểu hậu hối.

27, đương nhĩ đối tự kỷ thành thật đích thì hậu, thế giới thượng một hữu nhân năng cú khi phiến đắc liễu nhĩ.

28, dụng thương hại biệt nhân đích thủ đoạn lai yểm sức tự kỷ khuyết điểm đích nhân, thị khả sỉ đích.

29, mặc mặc đích quan hoài dữ chúc phúc biệt nhân, na thị nhất chủng vô hình đích bố thi.

30, bất yếu khắc ý khứ sai trắc tha nhân đích tưởng pháp, như quả nhĩ một hữu trí tuệ dữ kinh nghiệm đích chính xác phán đoạn, thông thường đô hội hữu thác ngộ đích.

31, yếu liễu giải nhất cá nhân, chích nhu yếu khán tha đích xuất phát điểm dữ mục đích địa thị phủ tương đồng, tựu khả dĩ tri đạo tha thị phủ chân tâm đích.

32, nhân sinh đích chân lí, chích thị tàng tại bình đạm vô vị chi trung.

33, bất tẩy táo đích nhân, ngạnh sát hương thủy thị bất hội hương đích. Danh thanh dữ tôn quý, thị lai tự vu chân tài thật học đích. Hữu đức tự nhiên hương. Nguyên lượng biệt nhân, tựu thị cấp tự kỷ tâm trung lưu hạ không gian, dĩ tiện hồi toàn.

34, thì gian tổng hội quá khứ đích, nhượng thì gian lưu tẩu nhĩ đích phiền não ba!

35, nhĩ ngạnh yếu bả đan thuần đích sự tình khán đắc ngận nghiêm trọng, na dạng tử nhĩ hội ngận thống khổ.

36, vĩnh viễn nữu khúc biệt nhân thiện ý đích nhân, vô dược khả cứu.

37, thuyết nhất cú hoang thoại, yếu biên tạo thập cú hoang thoại lai di bổ, hà khổ ni?

38, bạch bạch đích quá nhất thiên, vô sở sự sự, tựu tượng phạm liễu thiết đạo tội nhất dạng

39, quảng kết chúng duyến, tựu thị bất yếu khứ thương hại nhâm hà nhất cá nhân.

40, trầm mặc thị hủy báng tối hảo đích đáp phúc.

41, đối nhân cung kính, tựu thị tại trang nghiêm nhĩ tự kỷ.

42, ủng hữu nhất khỏa vô tư đích ái tâm, tiện ủng hữu liễu nhất thiết.

43, lai thị ngẫu nhiên đích, tẩu thị tất nhiên đích. Sở dĩ nhĩ tất tu, tùy duyến bất biến, bất biến tùy duyến.

44, từ bi thị nhĩ tối hảo đích vũ khí.

45, chích yếu diện đối hiện thật, nhĩ tài năng siêu việt hiện thật.

46, lương tâm thị mỗi nhất cá nhân tối công chính đích thẩm phán quan, nhĩ phiến đắc liễu biệt nhân, khước vĩnh viễn phiến bất liễu nhĩ tự kỷ đích lương tâm.

47, bất đổng đắc tự ái đích nhân, thị một hữu năng lực khứ ái biệt nhân đích.

48, hữu thì hậu ngã môn yếu lãnh tĩnh vấn vấn tự dĩ, ngã môn tại truy cầu thập yêu? Ngã môn hoạt trứ vi liễu thập yêu?

49, bất yếu nhân vi tiểu tiểu đích tranh chấp, viễn li liễu nhĩ chí thân đích hảo hữu, dã bất yếu nhân vi tiểu tiểu đích oán hận, vong kí liễu biệt nhân đích đại ân.

50, cảm tạ thượng thương ngã sở ủng hữu đích, cảm tạ thượng thương ngã sở một hữu đích.

51, phàm thị năng trạm tại biệt nhân đích giác độ vi tha nhân trứ tưởng, giá cá tựu thị từ bi.

52, thuyết thoại bất yếu hữu công kích tính, bất yếu hữu sát thương lực, bất khoa dĩ năng, bất dương nhân ác, tự nhiên năng hóa địch vi hữu.

53, thành thật đích diện đối nhĩ nội tâm đích mâu thuẫn hòa ô điểm, bất yếu khi phiến nhĩ tự kỷ.

54, nhân quả bất tằng khuy khiếm quá ngã môn thập yêu, sở dĩ thỉnh bất yếu bão oán.

55, đại đa sổ đích nhân nhất bối tử chích tố liễu tam kiện sự; tự khi, khi nhân, bị nhân khi.

56, tâm thị tối đại đích phiến tử, biệt nhân năng phiến nhĩ nhất thì, nhi tha khước hội phiến nhĩ nhất bối tử

57, chích yếu tự giác tâm an, đông tây nam bắc đô hảo. Như hữu nhất nhân vị độ, thiết mạc tự kỷ đào liễu.

58, đương nhĩ thủ trung trảo trụ nhất kiện đông tây bất phóng thì, nhĩ chích năng ủng hữu giá kiện đông tây, như quả nhĩ khẳng phóng thủ, nhĩ tựu hữu ky hội tuyển trạch biệt đích. Nhân đích tâm nhược tử chấp tự kỷ đích quan niệm, bất khẳng phóng hạ, na yêu tha đích trí tuệ dã chích năng đạt đáo mỗ chủng trình độ nhi dĩ.

59, như quả nhĩ năng cú bình bình an an đích độ quá nhất thiên, na tựu thị nhất chủng phúc khí liễu. Đa thiểu nhân tại kim thiên dĩ kinh kiến bất đáo minh thiên đích thái dương, đa thiểu nhân tại kim thiên dĩ kinh thành liễu tàn phế, đa thiểu nhân tại kim thiên dĩ kinh thất khứ liễu tự do, đa thiểu nhân tại kim thiên dĩ kinh gia phá nhân vong.

60, nhĩ hữu nhĩ đích sinh mệnh quan, ngã hữu ngã đích sinh mệnh quan, ngã bất kiền thiệp nhĩ. Chích yếu ngã năng, ngã tựu cảm hóa nhĩ. Như quả bất năng, na ngã tựu nhận mệnh.

61, nhĩ hi vọng chưởng ác vĩnh hằng, na nhĩ tất tu khống chế hiện tại.

62, ác khẩu vĩnh viễn bất yếu xuất tự vu ngã môn đích khẩu trung, bất quản tha hữu đa phôi, hữu đa ác. Nhĩ dũ mạ tha, nhĩ đích tâm tựu bị ô nhiễm liễu, nhĩ yếu tưởng, tha tựu thị nhĩ đích thiện tri thức.

63, biệt nhân khả dĩ vi bối nhân quả, biệt nhân khả dĩ hại ngã môn, đả ngã môn, hủy báng ngã môn. Khả thị ngã môn bất năng nhân thử nhi tăng hận biệt nhân, vi thập yêu? Ngã môn nhất định yếu bảo hữu nhất khỏa hoàn chỉnh đích bổn tính hòa nhất khỏa thanh tịnh đích tâm.

64, như quả nhất cá nhân một hữu khổ nan đích cảm thụ, tựu bất dung dịch đối tha nhân cấp dư đồng tình. Nhĩ yếu học cứu khổ cứu nan đích tinh thần, tựu đắc tiên thụ khổ thụ nan.

65, thế giới nguyên bổn tựu bất thị chúc vu nhĩ, nhân thử nhĩ dụng bất trứ phao khí, yếu phao khí đích thị nhất thiết đích chấp trứ. Vạn vật giai vi ngã sở dụng, đãn phi ngã sở chúc.

66, tuy nhiên ngã môn bất năng cải biến chu tao đích thế giới, ngã môn tựu chích hảo cải biến tự kỷ, dụng từ bi tâm hòa trí tuệ tâm lai diện đối giá nhất thiết.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: 66 Thiền ngữ kinh điển

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 3 29/05/12 16:57

Đã có người dịch:
Copy from zingame.

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông xuống nỗi.

3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận.

9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.

10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

11.Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

12.Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh.

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin anh "đa khẩu hạ lưu tình".

16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại một phát?

17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh không hề yêu thích.

18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.

19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?

20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của anh.

21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

22. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, anh hiểu chứ?

23. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.

24. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.

25. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp anh mới được tự tại.

26. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

27. Khi anh thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối anh.

28. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

29. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.

30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu anh không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.

32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.

33. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của anh đi.

35. Anh cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế anh sẽ rất đau khổ.

36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

38. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

39. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.

40. Im lặng là một câu trả lời hay nhất của sự phỉ báng.

41. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.

42. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.

43. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên anh cần phải "tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên".

44. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính anh.

45. Chỉ cần đối diện với hiện thực, anh mới vượt qua hiện thực.

46. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, anh dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

47. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

48. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

49. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của anh, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

50. Cảm ơn thượng đế với những gì tôi đã có, cảm ơn thượng đế những gì tôi không có.

51. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

52.Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.

53. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

54. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.

55. Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

56. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối anh nhất thời, nhưng nó lại gạt anh suốt đời.

57. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

58. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có mỗi thứ này, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

59. Nếu anh có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.

60. Anh có nhân sinh quan của anh, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới anh. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được anh. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

61. Anh hi vọng nắm được sự vĩnh hằng thì anh cần phải khống chế hiện tại.

62. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh.

63. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.

64. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Anh muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

65. Thế giới vốn không thuộc về anh, vì thế anh không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

66. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: Thiền ngữ kinh điển

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 3 29/05/12 17:52

Phật gia kinh điển Thiền ngữ

Kinh điển nhất: Tất cả đều là hư ảo.

Kinh điển nhị: bất khả thuyết.


Kinh điển tam: sắc tức thị không, không tức thị sắc.

Kinh điển tứ: Thế gian này, đời người như thân trong bụi gai, tâm bất động, nhân bất vọng động, bất động thì không bị thương; nếu tâm động thì nhân vọng động, thương kì thân thống kì cốt, vì thế mà thế gian đều đau khổ.

Kinh điển ngũ: nhất hoa nhất thế giới, nhất hiệp nhất Như Lai.

Kinh điển lục: tiền sinh 500 thứ đích hồi mâu tài hoán đắc kim sinh đích nhất thứ sát kiên nhi quá.

Kinh điển thất: đại bi vô lệ, đại ngộ vô ngôn, đại tiếu vô thanh.

Kinh điển bát: khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật.

Kinh điển cửu: bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi thai, nguyên bổn vô nhất vật, hà xử nhiễm trần ai.

Kinh điển thập: ngã bất nhập địa ngục, thùy nhập địa ngục.

Phật gia thiện ngữ: bố đại hòa thượng: ngã hữu nhất bố đại, hư không vô quải ngại. Triển khai biến thập phương, nhập thì quan tự tại. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lí du. Đổ nhân thanh nhãn thiểu, vấn lộ bạch vân đầu.

Phật gia thiện ngữ: kí trụ gia hòa vạn sự hưng, vô tu chung nhật khẩu bất đình; ái hộ gia đình như ái kỷ, bất phương thản bạch dữ trung thành; nhất điểm tiếu dung tối khả ái, gia lí lập thì kiến quang minh; nhẫn nại nhâm do phong vũ quá thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh

Phật gia thiện ngữ:"Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt, hạ hữu lương phong đông hữu tuyết. Nhược vô nhàn sự tâm đầu quải, tiện thị nhân gian hảo thì tiết." Giá thị tống triêu vô môn tuệ khai đích tác phẩm, ý tức"Bình thường tâm thị đạo" .

Phật gia thiện ngữ: thiện sư giảng kinh: tiểu ngư bị hùng bộ đáo, cầu kì phóng sinh, tịnh xưng kỉ niên hậu tự động tống thượng môn, hùng thuyết tha bất hội vi đại nhi vô vọng đích ky hội phao điệu kí đắc lợi ích. Nhân chân thiết địa quá trứ hiện tại tài thị ủng hữu nhân sinh

Phật gia thiện ngữ: chúng tăng ba sơn, nhất đệ tử suất đảo trảo trụ kinh cức, thủ bị hoa phá. Thiện sư: kinh cức tập quán y phụ biệt vật, nhĩ khước y phụ tha, đương nhiên tự thảo khổ cật, biệt y kháo bất năng y kháo đích nhân.

Phật gia thiện ngữ: hữu tiễn dã khổ, một tiễn dã khổ; nhàn dã khổ, mang dã khổ, thế gian hữu na cá nhân bất khổ ni? Việt bất năng nhẫn nại, việt hội giác đắc thống khổ, hà bất bả khổ đương ma luyện?

Phật gia thiện ngữ: nhất tăng đắc ý đích đối độc viên hòa thượng thuyết: tâm, phật, chúng sinh giai không, vô ngộ, vô thi, vô thụ. Độc viên đả liễu tăng nhất hạ, tăng đại nộ, độc viên: nhất thiết giai không, na lai như thử đại hỏa?

Phật gia thiện ngữ:《 truyện tâm tụng 》: không thủ bả sừ đầu, bộ hành kỵ thủy ngưu. Nhân tòng kiều thượng quá, kiều lưu thủy bất lưu. Hữu vật tiên thiên địa, vô hình bổn tịch liêu. Năng vi vạn tượng chủ, bất trục tứ thì điêu.

Phật gia thiện ngữ: tham dâm trí lão, sân khuể trí bệnh, ngu si trí tử, trừ tam đắc đạo. 《 pháp cú kinh 》 thích nghĩa: tham lam dâm loạn sử nhân suy lão, phẫn nộ sử nhân hoạn bệnh, si mê hội đoạt khứ sinh mệnh, tiêu trừ tam độc năng đắc phật pháp chân đế

Phật gia thiện ngữ: thiện sư giảng kinh: đại điểu phạ tiểu điểu tòng oa lí điệu hạ lai, mỗi thiên đô bả oa di đê nhất điểm, tai nan dã nhân thử phát sinh, nhân môn bả tiểu điểu đô tróc tẩu liễu. Quá độ đích nịch ái thị hại bất thị ái.

Phật gia thiện ngữ: tuệ giả tu du khoảnh, thân cận vu trí nhân, năng tốc giải đạt ma, như đệ tam giả thường thang vị. Ngu nhân bất giác tri, dữ tự cừu địch hành; tạo tác chư ác nghiệp, thụ định chúng khổ quả.

Phật gia thiện ngữ: khủng cụ bất hội sản sinh trí tuệ, chích hữu điềm tĩnh đích tâm cảnh tài hội thịnh khai trí tuệ đích liên hoa. Tư dục sử nhân hoạn đắc hoạn thất, tư dục sử nhân thân bất do kỷ.

Phật gia thiện ngữ: liên hoa nhân kì công dụng chi đại nhi hương phiêu tứ hải, nhất sinh nhược năng phục vụ vu đại chúng, na giá nhất sinh định thị hạnh phúc đích. Bả tự kỷ đích an nhạc kiến lập tại biệt nhân đích thống khổ thượng, na thị nhất chủng tội quá.

Phật gia thiện ngữ:1, nhân sinh tối đại đích thành tựu thị tòng thất bại trung trạm khởi lai. 2, thế thượng hữu lưỡng kiện sự bất năng đẳng: nhất, hiếu thuận. Nhị, hành thiện.

Phật gia thiện ngữ: nhất phật danh vi"Đại vô úy", kì độ nhân dã, viết"Thi vô úy" . Vô úy hữu ngũ, viết: vô tử úy, vô ác danh úy, vô bất hoạt úy, vô ác đạo úy, nãi chí vô đại chúng uy đức úy.

Phật gia thiện ngữ: tu hành bất cận yếu hữu thành tâm, canh yếu hữu hằng tâm, bất thị nhất triêu nhất tịch nhi thị thì khắc như thị, bình thì bất yếu giảng na yêu đa thoại, thiệt tiêm đính thượng ngạc, hữu khẩu thủy thì yết hạ, na thị cam lộ thủy.

Phật gia thiện ngữ: địa thượng chủng liễu thái, tựu bất dịch trường thảo, tâm trung hữu thiện, tựu bất dịch sinh ác. Dữ nhân tương xử, ứng năng thành nhân chi mĩ, hàm dưỡng dung nhân chi đức.

Phật gia thiện ngữ: lân lí đoàn kết, gia đình mĩ mãn, chức nghiệp an định, hoàn cảnh ưu mĩ, giá thị chúng sinh ứng cầu đích hạnh phúc. Năng khảng khái địa thi xá, năng thành tâm địa phục vụ, vô oán vô hối, giá thị tối đại đích hạnh phúc.

Phật gia thiện ngữ: vấn: tâm thị thập yêu? Đáp: tâm thị vô hình vô tương đích ngã, bất tại nội bất tại ngoại bất tại trung gian, khả dĩ chu biến vũ trụ.

Phật gia thiện ngữ:《 tụng đầu tử đáp nguyệt viên vị viên 》: viên khuyết tằng thân vấn lão ông, thạch quy hàm tử dẫn thanh phong. Trách triêu mộc mã đàm trung quá, đạp xuất kim ô bán dạ hồng. -- đầu tử nghĩa thanh.

Phật gia thiện ngữ: thiện hữu tứ hành: hữu cầu giai khổ, vô cầu nãi nhạc, đả phá chấp trứ, thị"Vô sở cầu hành", nhượng tự kỷ tòng khổ hải giải thoát xuất lai, dụng pháp tịnh chi lí tác chỉ đạo, thị"Xưng pháp hành" .

Phật gia thiện ngữ: tăng nhân: nhạn quá trường không, ảnh trầm hàn thủy, nhạn vô di tung chi ý, thủy vô trầm ảnh chi tâm, thị bất thị đắc liễu thiện ý? Thiện sư: lô hoa lưỡng ngạn tuyết, giang thủy nhất thiên thu.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57

Re: Thiền ngữ kinh điển

Gửi bàigửi bởi Quan » Thứ 5 31/05/12 21:21

人生不过几十年 
成败荣辱都在天 
是非恩怨莫在意 
健康快乐最值钱。

Dịch nghĩa:
Đời người nào quá vài chục năm

Thành bại vinh nhục đều do trời

Thị phi ân oán chớ lưu tâm

Chi bằng sức khỏe & hạnh phúc.
Nguyễn Hoàng Quân
taijiquanclub@gmai.com
01287050579
Quan
Super Administrator
Super Administrator
 
Bài viết: 1148
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/12/03 14:57


Quay về Thái Cực Quyền

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron